Regulamin - Regeneruj Się
Home Regulamin

Regulamin

przez Piotr Tokarek

REGULAMIN

Serwisu regenerujsie.pl
z dnia 25 kwietnia 2018r.

 

§1.

Definicje

Terminy użyte w dalszej części regulaminu, pisane wielką literą oznaczają odpowiednio:
1. Regulamin – niniejszy regulamin serwisu Regeneruj Się;
2. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, spełniająca wymagania określone regulaminem;
3. Opłata – opłata za korzystanie z usług w Serwisie;
4. Serwis – strona internetowa umieszczona pod adresem regenerujsie.pl wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej część;
5. Regeneruj Się – Ludmiła Gumula prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Ludmiła Gumula, właściciel Serwisu
NIP: 652-165-63-73
REGON: 367728757
ADRES: Roztropice 147, 43-394 Roztropice;
6. Plan żywieniowy – usługa polegająca na sporządzeniu planów żywieniowych oraz/lub coachingu życiowego i/lub dietetycznego prowadzonego w grupach lub indywidualnie na odległość w zależności od wybranego wariantu.

§2.

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług świadczonych odpłatnie i nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu przez Regeneruj Się na rzecz Użytkowników, polegających w szczególności na układaniu planów żywieniowych oraz coachingu życiowym i/lub dietetycznym prowadzonym w grupach lub indywidualnie na odległość.
2. Właścicielem i administratorem Serwisu jest Regeneruj Się.

 

§3.
Warunki techniczne

1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu konieczny jest:
a) dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron WWW połączonego z siecią Internet;
b) posiadanie aktywnego oraz prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej;
c) przeglądarka internetowa:
Najnowsza wersja Android
Najnowsza wersja ChromeAndroid
Najnowsze 2 wersje Chrome
Najnowsze 2 wersje Firefox
Najnowsze 2 wersje Safari
Najnowsze 2 wersje iOS
Najnowsze 2 wersje Edge
Najnowsze 2 wersje Opera
Internet Explorer >= 11
wraz z włączoną obsługą skryptów JavaScript, akceptacją plików Cookie.
2. Użytkownik może korzystać z Serwisu na innych przeglądarkach internetowych niż wskazanych powyżej, jednak Regeneruj Się zastrzega, iż mogą pojawić się problemy techniczne w korzystaniu z usług.
3. W okresie prowadzonych prac konserwacyjnych dostęp do usług świadczonych przez Regeneruj Się może być utrudniony lub niemożliwy. Regeneruj Się dołoży należytej staranności, aby prace trwały jak najrzadziej i możliwie najkrócej.
4. Koszty połączenia do sieci Internet oraz koszty związane z użytkowaniem urządzenia wskazanego powyżej nie obciążają Regeneruj Się.
5. Przy korzystaniu z planu coachingowego Użytkownik musi posiadać aktualną wersję programu Skype wraz z aktywnym kontem użytkownika na urządzeniu z dostępem do internetu w czasie sesji bądź aktywny numer telefonu komórkowego z numerem na terenie Polski (kierunkowy +48).

§4.
Użytkownik

1. Użytkownikiem Serwisu może być jedynie osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zaakceptowała Regulamin.

§5.
Zamówienie
1. Użytkownik zamawia Plan Żywieniowy za pośrednictwem Serwisu.
2. Składając zamówienie Użytkownik wskazuje wybrany wariant Planu Żywieniowego dostępnego w ramach dedykowanej kampanii sprzedażowej.
3.W ramach Planu Żywieniowego Użytkownik otrzyma link zawierający plan żywieniowy udostępniony w formacie PDF.
4.Sesje coachingowe w grupach odbywają się w godzinach wskazanych w Serwisie przez Skype, telefonicznie lub za pośrednictwem portalu Facebook.
5.Sesje indywidualne odbywają się w godzinach wskazanych w Serwisie przez Skype lub telefonicznie. Użytkownik korzystający z planu coachingowego w sesjach indywidualnych będzie otrzymywał propozycje terminów dla każdej sesji bezpośrednio od osoby prowadzącej coaching. O zapisaniu się na termin będzie decydowała kolejność zgłoszeń.
6. W przypadku zamówienia Planu Żywieniowego, po otrzymaniu płatności, Regeneruj Się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 48 godzin, przesyła Użytkownikowi Plan Żywieniowy w postaci PDF.

§6.
Płatność

1.Podane w Serwisie kwoty są kwotami brutto.
2. Aktualnie akceptowane formy płatności są wskazane w serwisie w zakładce Sklep.
3. Regeneruj Się nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za wybór poszczególnych form płatności.
4. O chęci uzyskania faktury VAT należy poinformować Regeneruj Się pod adresem: kontakt@regenerujsie.pl oraz przesłać dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.
5. Niewykorzystanie planu coachingowego poprzez nieuczestniczenie w sesjach grupowych lub indywidualnych, a także zaniechanie wyboru godzin sesji indywidualnych nie wpływają na wysokość Opłaty i nie skutkują proporcjonalnym zwrotem kwoty Opłaty.

 

§7.
Kody rabatowe

1. Korzystając z Serwisu, Użytkownik może bezpłatnie wygenerować kody rabatowe do wskazanych w Serwisie partnerskich sklepów internetowych.
2. Regeneruj Się zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności wynikających z umów zawartych ze wspomnianymi powyżej partnerskimi sklepami internetowymi.
3. Regeneruj Się rekomenduje asortyment sklepów internetowych wymienionych w ust.1 i wskazuje produkty odpowiednie dla konkretnych schorzeń, a nie konkretnych pacjentów, wg zasad Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. Regeneruj Się zastrzega jednak, że nie ma pełnej wiedzy o stanie zdrowia Użytkownika. Rekomendowany asortyment należy każdorazowo skonsultować z lekarzem Użytkownika. Zioła chińskie nie mogą zastępować leczenia.

 

§8.
Odstąpienie od umowy

1. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy wskazanej w §5 ust.6 w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny.
2. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie oświadczenia przed upływem wskazanego powyżej terminu w formie elektronicznej na kontakt@regenerujsie.pl Oświadczenie musi zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, co najmniej adres poczty elektronicznej wykorzystanej do rejestracji Użytkownika.
3. W przypadku złożenia odstąpienia w formie elektronicznej Regeneruj Się niezwłocznie potwierdzi otrzymanie odstąpienia.
4. Regeneruj Się, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Użytkownikowi dokonane przez niego płatności używając takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Użytkownik. Gdyby wiązało się to z nadmiernymi trudnościami lub było niemożliwe, Regeneruj Się niezwłocznie skontaktuje się z Użytkownikiem w celu uzgodnienia innego sposobu zwrotu płatności, co nie będzie się wiązać z dodatkowymi kosztami dla Użytkownika.
5. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta):
a) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
b) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

 

§9.
Reklamacje

1. Reklamacje co do usług świadczonych przez Regeneruj Się oraz co do funkcjonowania Serwisu mogą być składane w formie elektronicznej na adres kontakt@regenerujsie.pl oraz poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny w Serwisie.
2. Reklamacje należy składać w terminie 7 dni, licząc od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.
3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, czyli co najmniej adres poczty elektronicznej wykorzystanej do rejestracji Użytkownika.
4. Należy wskazać okoliczności stanowiące podstawę zgłoszenia reklamacji oraz oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
5. Regeneruj Się rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia doręczenia zgłoszenia reklamacyjnego oraz udziela odpowiedzi co do sposobu załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej wykorzystanej do rejestracji Użytkownika, chyba że w zgłoszeniu reklamacyjnym wskazano inny adres poczty elektronicznej.

§ 10.
Odpowiedzialność Regeneruj Się

1. Regeneruj Się dokłada wszelkich starań, aby przygotowane Plany Żywieniowe były skuteczne i łatwe w stosowaniu. Plany żywieniowe przygotowywane są przez wykwalifikowanych dietetyków i doświadczonych kucharzy. Sesje coachingowe prowadzi wykwalifikowany coach i doradca dietetyczny. Regeneruj Się nie zna pełnego stanu zdrowia Użytkownika, nie dysponuje dokumentacją medyczną ani nie może przeprowadzać koniecznych badań. Stosowanie Planów Żywieniowych wymaga więc konsultacji z lekarzem lub dietetykiem, który znając stan zdrowia Użytkownika, oceni możliwość stosowania Planu Żywieniowego.
2. Plan Żywieniowy przeznaczony jest dla osób zdrowych, chcących poprawić jakość swojego życia. Plan Żywieniowy nie stanowi medycznego leczenia i nie może być stosowane jako jego zamiennik.
3. Regeneruj Się nie gwarantuje rezultatów. U każdego Użytkownika mogą się one różnić.
4. W trakcie stosowania Planu Żywieniowego mogą pojawić się skutki uboczne. W przypadku ich wystąpienia należy natychmiast przerwać Plan Żywieniowy i skonsultować się z lekarzem.

 

§11
Odpowiedzialność Użytkownika i prawa autorskie

1. Zamieszczane w Serwisie treści, w tym w szczególności Plany Żywieniowe, a także grafiki, fotografie, przepisy i artykuły stanowią utwór w myśl ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz.U. 2006r. Nr 90 poz. 631).
2. Użytkownikowi nie wolno w żadnej formie publikować utworów określonych w ust. 1 ani udostępniać i prezentować Planów Żywieniowych osobom trzecim, za wyjątkiem konsultacji lekarskich i dietetycznych określonych w par.10 ust.1.
3. Kopiowanie lub powielanie utworów określonych w ust. 1 jest możliwe jedynie na własny użytek Użytkownika.
4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego konta w Serwisie.
5. Użytkownikowi nie wolno udostępniać swojego konta osobom trzecim.

 

§12
Dane osobowe Użytkownika

1. Regeneruj Się pełni rolę administratora danych osobowych zbierając i przetwarzając przekazywane przez Użytkownika dane osobowe w celu świadczenia usług zgodnie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych i do ich zmian.
4. Regeneruj Się przetwarza dane osobowe jedynie w celu realizacji umowy lub dochodzenia roszczeń z nią związanych.
5. Dane Użytkowników nie będą przekazywane osobom trzecim, oprócz wyjątków uregulowanych w przepisach obowiązującego prawa. Administrator, w ramach wykonywania umowy, może przekazać dane podmiotowi obsługującemu wskazany przez Użytkownika sposób płatności.
6. Dane Użytkownika mogą być wykorzystywane do celów marketingowych, w tym przesyłania informacji handlowej, pod warunkiem, że Użytkownik wyrazi na to odrębną zgodę.
7. Regeneruj Się jako administrator, może przetwarzać dane eksploatacyjne, w szczególności:
– oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik;
– informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
– informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną

 

§ 13
Właściwość sądu

1. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Regeneruj Się, według polskiego prawa i w języku polskim.
2. Strony mogą za obopólną zgodą poddać spór do rozstrzygnięcia wybranemu przez siebie sądowi polubownemu lub do rozstrzygnięcia w trybie mediacji zgodnym z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

 

§14
Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest zawsze dostępny w stopce Serwisu.
2. Regeneruj Się zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu w każdym czasie. Zamówienia złożone przed zmianą będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
3. Do złożenia zamówienia po zmianie regulaminu konieczna jest akceptacja nowego regulaminu.

Wykorzystuję pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi marketingowych i analitycznych, zapewniania funkcji społecznościowych oraz systemu komentarzy. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Akceptuję Czytaj więcej